در این مقاله آموزشی قصد داریم آﻣﻮزش ﮔﺎم به ﮔﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار BritonCCTV به طور کامل قرار برای شما قرار دهیم.

ﺑﺨﺶ اول: ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل تصویر

مرحله اول : ابتدا باید دستگاه ضبط تصاویر را به مودم Adsl متصل نمایید. همچنین میتوانید به سوئیچ شبکه نیز متصل کنیم البته در صورتی که خود سوییچ به مودم Adsl متصل باشد.

ﭘﺲ از اﺗﺼﺎل ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻮدم، وارد ﻣﻨﻮی اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺪه و در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﯾﻞ را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ:

  • در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت DNS ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ DNS وارد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻨﺘﺮت ھﻤﺎھﻨﮓ ﺷﺪه و ﯾﺎ از DNS ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ ۴,۲,۲,۴ و ﯾﺎ  ۸,۸,۸,۸ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
  • ۲- در ﻗﺴﻤﺖ دروازه ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ IP ﻣﻮدم وارد ﺷﻮد. IP دﺳﺘﮕﺎه باید ھﻢ رﻧﺞ IP ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺒﮑﻪ و در ﺿﻤﻦ ﻏﯿﺮ ﺗﮑﺮاری ﺑﺎﺷﺪ.

صفحه تنظیمات دستگاه

تنظیمات مربوط به انتقال تصویر باید بعد از تنظیمات شبکه انجام شود

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺲ از ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻠﻤﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﺒﺎرت اﺗﺼﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻠﻤﻪ اﺗﺼﺎل ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎھﺪه ھﺮ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ  ﺑﺎ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮطﺮف ﻧﻤﻮد:

  1. اﺗﺼﺎﻻت دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﻮدم و ﮐﺎﺑﻞ ھﺎ
  2. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت IP
  3. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت DNS

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻪ ﺑﺎرﮐﺪ دو ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻧﮭﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎرﮐﺪ اﺳﮑﻨﺮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه داﺧﻞ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه، اﺳﮑﻦ ﮐﺮد.

ﺑﺎرﮐﺪ آﯾﻔﻮن : ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Apple(ios)

ﺑﺎرﮐﺪ اﻧﺪروﯾﺪ :ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ Android

ﺑﺎرﮐﺪاﺑﺮ ID : ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه، ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ

لینک مفید: دانلود XMeye جهت انتقال تصویر دستگاه های XVR بصیر

ﺑﺨﺶ دوم: اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از اﺳﮑﻦ ﺑﺎرﮐﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه( و داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار و ﻧﺼﺐ آن ﺑﺮوی ﮔﻮﺷﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ طﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ:

در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﺳﮑﻦ و داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰاراﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﯽ ، راھﮭﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ داﺗﯿﺲ و داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺳﭙﺲ  ﻟﯿﻨﮏ ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ

ﮐﭙﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار از CD  ھﻤﺮاه دﺳﺘﮕﺎه  ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم ﻧﺮم اﻓﺰار (BritonCCTV) داﺧﻞ App Store ﯾﺎ Play Store و … و  داﻧﻠﻮد آن

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺮروی آﯾﮑﻮن آن ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

نرم افزار اندروید britoncctv

ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺷﺪن ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ، روی دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮاﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه، ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻻزم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی دﻟﺨﻮاه-رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﻟﺨﻮاه- اﯾﻤﯿﻞ ﺳﭙﺲ ﺑﺮوی دﮐﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ را وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ ورود ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. اﻧﺪﮐﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺷﻮﯾﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪا روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺣﺎل روی دﮐﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ راﺳﺖ ﺻﻔﺤﻪ (+) ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه (ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل،ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ،ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺘﮕﺎه،رﻣﺰدﺳﺘﮕﺎه،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل دﺳﺘﮕﺎه و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ) را وارد ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﯿﺴﺖ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﮔﻮﺷﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎل وارد ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ زﻧﺪه ﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

 

در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ روی ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﻨﺪ (تضویر ﺑﻌﺪی).

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺑﺘﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ وارد ﺳﺎﯾﺖ www.britoncctv.net ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ By Device ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه (ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی دﺳﺘﮕﺎه ، رﻣﺰ ﻋﺒﻮر دﺳﺘﮕﺎه) را وارد ﮐﺮده ﺳﭙﺲ روی دﮐﻤﻪ login ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از روی ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻧﺎل، دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻧﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﺳﭙﺲ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺣﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺘﻨﺪ:

برای مشاوره رایگان در این زمینه با ما تماس بگیرید:

۰۲۱۸۸۳۹۸۷۴۱ (شعبه مطهری)

۰۲۱۶۶۴۶۳۷۸۱ (شعبه جمهوری)

۰۲۱۶۶۳۴۲۷۶۶ (فروشگاه مرکزی)