آتی نگر الکترونیک

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺗﯽ ﻧﮕﺮ الکترونیک در ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ وﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا، راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوزه ﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ درﺧﻮر ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوربین های AHD ای را تولید می کندکه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر AHD و IP ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺗﯽ ﻧﮕﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻨﯿﺖ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.
نمایندگی برترین ها

نمایندگی هایک ویژن

برند اول حال حاضر جهان در صنعت دوربین مداربسته این شرکت در سال ۲۰۰۱ در هانگژو چین تأسیس، و به سرعت تبدیل به یکی از پیشتازان صنعت نظارت تصویری جهان گردید. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی TURBOHD و IP از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ درباره هایک ویژن بیشتر بخوانید

نمایندگی داهوا

دومین برند برتر جهان در صنعت دوربین مداربسته در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ دوم از ده ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﮑﻨﻮژی ﻫﺎی HDCVI و IP از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. درباره داهوا بیشتر بخوانید
زمینه های فعالیت شرکت آتی نگر الکترونیک: ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی: ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی، ﻣﺸﺎوره ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی اﻧﻮاع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ,اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﻧﺘﻘﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ACCESS CONTROL ، ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻼک ﺧﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ راﻫﺒﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮال اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺴﯿﻮ و اﮐﺘﯿﻮ و ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ.
ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺮوﯾﺲ دوره ای: اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری، ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی دوره ای و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
آﻣﻮزش و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری: ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ
ﻧﻮﺳﺎزی: ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی
همچنین پیشنهاد می کنیم رزومه شرکت را ببینید

پشتیبانی و فروش

02191006008
استعلام خرید