ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺗﯽ ﻧﮕﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ای در ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺠﻬﯿﺰ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ وﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺎﯾﻪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﺮﯾﺪ، ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا، راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺲ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوزه ﻫﺎی ﺧﻮد از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﻈﺎرﺗﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رده ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﺗﻮان داﺧﻠﯽ و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ درﺧﻮر ﻣﺸﺘﺮی اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دوربین های AHD ای را تولید می کندکه از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺬﮐﻮر AHD و IP ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺗﯽ ﻧﮕﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ، ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻣﻨﯿﺖ، اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺮو ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﭘﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد و داﻧﺶ ﻓﻨﯽ درﺑﺎره ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ

داﻫﻮا:

ﺟﺰ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺗﺒﻪ دوم از ده ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﮑﻨﻮژی ﻫﺎی HDCVIو IP از
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﺎراﻧﺘﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ۲۵ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺎﯾﮏ وﯾﮋن:

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژه ﻫﺎی گسترده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی TURBOHD و IP از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آرمان های شرکت آتی نگر الکترونیک:

 • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪه و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم
 • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
 • اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه

زمینه های فعالیت شرکت آتی نگر الکترونیک:

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی:

ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی، ﻣﺸﺎوره ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی اﻧﻮاع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ آﻧﺎﻟﻮگ و ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ,اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﻧﺘﻘﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ACCESS CONTROL ، ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻼک ﺧﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ راﻫﺒﻨﺪ ،ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻋﻼم ﺳﺮﻗﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮال اﻋﻼم و اﻃﻔﺎ ﺣﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﺼﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﭘﺴﯿﻮ و اﮐﺘﯿﻮ و ﺑﺮق ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ.

ﻧﮕﻬﺪاری و ﺳﺮوﯾﺲ دوره ای:

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﮕﻬﺪاری، ﺑﺎزدﯾﺪ ﻫﺎی دوره ای و ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

آﻣﻮزش و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری:

ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﯿﺰات در ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﻮزﺷﯽ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ

ﻧﻮﺳﺎزی:

ﺟﻤﻊ آوری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی و آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی

برخی از پروژه های اجرایی شرکت:

 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺘﺮو ﺧﻂ ﭼﻬﺎر واﻗﻊ در ﭘﯿﺮوزی
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ وزارت رﻓﺎه واﻗﻊ در ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻤﻪ داﻧﺎ
 • ﻧﺼﺐ وراه اﻧﺪازی ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی رﺟﺎ
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ وزارت ارﺷﺎد
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ آﻣﺎد و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘ ﯽ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻻﭘﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه ﭘﮕﺎه
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﮑﻞ آﻟﻤﺎن واﻗﻊ در ﻋﺒﺎس آﺑﺎد
 • ﭘﺮوژه ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻨﻬﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻋﻠﻢ