در واقع عملکرد اینگونه از لنز ها شبیه به لنز های وریفوکال است با این تفاوت که زاویه و عمق دید و فوکوس توسط موتور تعبیه شده در آن قرار میگیرد.