اخبار

۲۹مهر ۱۳۹۶

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود آب، خاک و گردوغبار می باشد و با internet Protocol) IP) فرق دارد. عدد اول بیانگر حفاظت در برابر گرد و خاک و عدد دوم بیانگر میزان محافظت در برابر پاشش آب و بارندگی می باشد. برای مثال نشان IP66  یعنی: ۶ اول به […]