LOADING...
21 اکتبر

IP (درجه حفاظت) در دوربین های مدار بسته چگونه می باشد؟

آی پی یا Ingress Protection درجه حفاظت تجهیزات در مقابل ورود آب، خاک و گردوغبار می باشد و با internet Protocol) IP) فرق دارد.

عدد اول بیانگر حفاظت در برابر گرد و خاک و عدد دوم بیانگر میزان محافظت در برابر پاشش آب و بارندگی می باشد.

برای مثال نشان IP66  یعنی:

6 اول به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گرد و غبار.

6 دوم دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتی ها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.

جدول ذیل نشانگر اعداد بکار رفته در این استاندارد است.

عدد اول درجه حفاظت
0 هیچگونه حفاظتی در برابر قسمت های برقدار و یا متحرک داخل محفظه وجود ندارد.
1 دستگاه در برابر ورود اشیاء با قطر بزرگتر از 50 میلیمتر حفاظت شده است
2 دستگاه در برابر ورود اشیاء خارجی با قطر بزرگتر از 12 میلیمتر حفاظت شده است.
3 دستگاه در برابر ورود اشیاء با قطر بیش از 2.5  میلیمتر حفاظت شده است.
4 دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی بیش از یک میلیتر محافظت شده است.
5 گرد و غباری که وارد دستگاه می شود باعث اختلال در سیستم داخلی و عملکرد دستگاه نمی گردد.
6 منفذی جهت ورود گرد و غبار به داخل دستگاه وجود ندارد.
عدد دوم درجه حفاظت
0 دستگاه هیچ گونه حفاظتی در برابر آب ندارد.
1 دستگاه در برابر قطرات متراکم شده که به طور قائم از بالا بر روی قاب آن می چکد محافظت شده است.
2 دستگاه در برابر باران که به طور قائم یا زاویه 60 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.
3 دستگاه در برابر باران که به طور قائم با زاویه 180 درجه نسبت به خط قائم به بدنه آن ببارد حفاظت شده است.
4 دستگاه در برابر پاشش آب در هر جهت به بدنه آن حفاظت شده است.
5 دستگاه در برابر پاشش آب با فشار از هر جهت به بدنه آن در شرایط معین حفاظت شده و خطر جدی برای دستگاه ندارد.
6 دستگاه در برابر موقعیت خاص عرشه کشتی ها حفاظت شده و در این شرایط آب وارد دستگاه نمی شود.
7 در فشار معین مایع آب وارد دستگاه نمی شود. حداکثر عمق 1 متر به مدت 30 دقیقه
8 در عمق کمی بیشتر از یک متر به مدت 1 ساعت
9 در عمق زیاد، فشار زیاد آب و دمای خیلی پایین مقاوم می باشد.