آرشیو برچسب ها: آموزش تصویری نرم افزار BritonCCTV

در این مقاله آموزشی قصد داریم آﻣﻮزش ﮔﺎم به ﮔﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار BritonCCTV به طور کامل قرار برای شما قرار دهیم. ﺑﺨﺶ اول: ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺘﻘﺎل تصویر مرحله اول : ابتدا باید دستگاه ضبط تصاویر را به مودم Adsl متصل نمایید. همچنین میتوانید به سوئیچ شبکه نیز متصل کنیم البته در صورتی که […]